Version française

Privacybeleid

Versie 1 oktober 2019

Download in pdf

Samenvatting

Bij Swap-Swap ontvangen we veel persoonlijke gegevens van de geregistreerde jongeren en ouders. Swap-Swap respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het grootste deel van het profiel van jongeren en ouders wordt op www.swap-swap.be ter beschikking gesteld voor andere geregistreerde gebruikers om het doorzoekbaar te maken. Op elk moment is een profiel echter te verwijderen. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Swap-Swap zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Swap-Swap aanvaardt geen reclame op haar website. De persoonlijke gegevens worden dus ook niet gebruikt om gerichte reclame aan te bieden.

Artikel 1 – Over Swap-Swap

Deze website wordt beheerd door Swap Swap VZW, met maatschappelijke zetel te Galgenstraat 5, 2970 Schilde. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met het Privacybeleid kan je terecht bij de webmaster via het emailadres info@swap-swap.be.

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van ondernemingen is 0723.502.709.

Ons B.T.W.-nummer is BE723.502.709.

Artikel 2 – Algemeen

Swap-Swap verwerkt in het kader van de bedrijfsuitoefening persoons- en verkeersdata van geregistreerde gebruikers. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Verkeersdata zijn gegevens die nodig zijn en gegenereerd worden bij de communicatie via internet, zoals de datum en de tijd en de ontvanger.

Bij het aanmaken van een profiel moet een verantwoordelijke ouder zich registreren met naam en contactgegevens. Om www.swap-swap.be te kunnen gebruiken is het nodig dat deze ouder akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid. Alle andere leden van het gezin die het platform gebruiken, moeten ook akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

Artikel 3 – Doel van de verwerking van persoonsgegevens en verkeersdata

Als geregistreerde gebruiker van www.swap-swap.be geeft u toestemming om uw persoons- en/of verkeersdata op te laten nemen in een geautomatiseerd bestand. De persoons- en/of verkeersdata worden met inachtneming van de Belgische geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd (wet van 30 juli 2018 tot uitvoering van de AVG/GDPR en Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie).

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert of u als gebruiker registreert
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt

Deze informatie wordt gebruikt:

 • voor intern gebruik om uw betaling af te handelen
 • voor gebruik op onze website zodat andere geregistreerde gebruikers van www.swap-swap.be uw gegevens kunnen inzien
 • Om u te informeren over inkomende berichten van andere gebruikers via www.swap-swap.be en u op de hoogte te houden van de activiteiten van uw gezin op www.swap-swap.be
 • om u later te contacteren om te vragen of u een uitwisseling heeft georganiseerd via www.swap-swap.be en hoe deze is verlopen
 • Om u te informeren over de activiteiten van Swap-Swap.

De verwerking van persoonsgegevens en verkeersdata door Swap-Swap vindt verder plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

 • management van de technische infrastructuur
 • beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen
 • het onderzoeken van klachten of vermoedens van misbruik of niet-particulier gebruik van de website
 • het verbeteren van de dienstverlening van Swap-Swap aan haar gebruikers
 • het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Artikel 4 – Controle van persoonsgegevens en verkeersdata

Ter bescherming tegen personen die misbruik maken van de diensten van Swap-Swap, analyseert Swap-Swap door middel van verschillende monitoring-tools steekproefsgewijs en/of automatisch de activiteiten en berichten op de website en controleert het profiel van gebruikers op aannemelijkheid.

Als in het kader van deze controles of op aanwijzing van andere gebruikers indicaties van misbruik worden gevonden, kan Swap-Swap verdere stappen ondernemen zoals weergegeven in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid (artikels 5, 10 en 11).

Artikel 5 – Doorgeven van persoonsgegevens of verkeersdata aan derden

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker aangegeven, verstrekt Swap-Swap geen persoons- en/of verkeersgegevens aan derden. Swap-Swap aanvaardt geen reclame op haar website. De persoonlijke gegevens worden dus ook niet gebruikt om gerichte reclame aan te bieden.

Als Swap-Swap de hier bovenvermelde gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken, zal ze daar uw uitdrukkelijke toestemming voor vragen. De meldingsplicht en de voorafgaande toestemmingsvereiste gelden in het bijzonder niet indien Swap-Swap bepaalde persoonsgegevens wenst door te geven aan de Federale Politie of aan Child Focus naar aanleiding van ongepast gedrag op de website. Swap-Swap kan ook steeds toegang verlenen tot persoonsgegevens en verkeersdata op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten en de bevoegde politiediensten.

Swap-Swap heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op haar website.

Artikel 6 – Bewaartermijn

Behoudens het geval waarbij u via info@swap-swap.be bepaalde persoonsgegevens hebt laten verwijderen, houdt Swap-Swap alle persoonsgegevens en verkeersdata bij gedurende een periode van maximaal 5 jaar te tellen vanaf de datum waarop u de informatie heeft opgeladen. Daarna zullen de gegevens worden bijgehouden op anonieme basis.

Contactgegevens zonder link met persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard vanaf de datum waarop u de informatie heeft opgeladen. Deze gegevens worden gebruikt om de gebruikers o de hoogte te houden van de ontwikkelingen van Swap-Swap. Het betreft onder meer de volgende gegevens:

 • Emailadres
 • Taalgroep
 • Leeftijd en geslacht

Artikel 7 – Cookies

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Deze statistische informatie wordt gebruikt om de dienstverlening van Swap-Swap beter af te stemmen op haar gebruikers. Cookies worden verder ingezet voor de beveiliging van de website www.swap-swap.be.

Swap-Swap gebruikt de diensten van Google Analytics (www.google.com/analytics) en Mouseflow (eu.mouseflow.com) om het gebruik van haar website te analyseren en het ontwerp te kunnen bijstellen. Google Analytics en Mouseflow maken gebruik van cookies om te rapporteren over bezoekersinteracties op www.swap-swap.be. Deze cookies worden gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie rond het gebruik van de website op te slaan. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van deze bedrijven en voor zolang het nodig is om aan Swap-Swap te kunnen rapporteren. Google Analytics en Mouseflow maken gebruik van IP-adressen voor de beveiliging van de service en om aan Swap-Swap te rapporteren over de locaties van hun websitebezoekers (ook wel ‘geolocatie op basis van IP’ genoemd). Google Analytics en Mouseflow delen de daadwerkelijke IP-adresgegevens niet met Swap-Swap. Het privacybeleid van deze diensten zijn na te lezen op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl en https://mouseflow.com/privacy/.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. U kunt ook cookies uitschakelen in uw internetbrowser, hoewel sommige onderdelen van de www.swap-swap.be dan niet meer correct zullen werken.

Artikel 8 – Inzage, wijzigen in en verwijderen van persoonsgegevens

Een geregistreerde gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens en deze corrigeren en/of laten verwijderen. Indien u toegang wenst tot deze informatie, of ze wil laten verwijderen, kunt u contact opnemen met info@swap-swap.be.

U kunt ook ten alle tijde zelf uw gegevens wijzigen of verwijderen door via gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op uw profielpagina en daar uw gegevens zelf wijzigen of verwijderen. De bovengenoemde bewaartermijn is dan geldig. Om deze gegevens ook uit de database van Swap-Swap te laten verwijderen, dient u zich te richten tot info@swap-swap.be. Opgelet, door het profiel te laten verwijderen, heeft u geen toegang meer tot de diensten van www.swap-swap.be. Er wordt geen back-up van uw profiel bijgehouden.

De webmaster van Swap-Swap heeft geen toegang tot het wachtwoord van gebruikers. De gebruikers kunnen zelf hun wachtwoord beheren via de website www.swap-swap.be.

Artikel 9 – Update van deze privacyverklaring

Swap-Swap zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services of wijzigingen in de privacywetgeving. Wanneer Swap-Swap wijzigingen aanbrengt in deze verklaring, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast.

Artikel 10 – Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email via info@swap-swap.be.

Politique de confidentialité

Version 1 octobre 2019

Télécharger sous format pdf

Résumé

Nous recueillons chez Swap-Swap de nombreuses données personnelles de jeunes et de parents enregistrés sur notre site. Swap-Swap respecte la vie privée de tous les utilisateurs et veille à ce que les renseignements personnels que vous nous fournissez soient traités confidentiellement. Une grande partie du profil des jeunes et des parents est accessible sur www.swap-swap.be aux autres utilisateurs enregistrés, afin de leur permettre de le consulter. Un profil peut cependant être supprimé à tout moment. Nous n’utiliserons par ailleurs vos données qu’avec votre autorisation. Swap-Swap ne vendra pas vos données personnelles à des tiers. Swap-Swap n’accepte pas de publicité sur son site web. Les données personnelles ne seront donc pas non plus utilisées à des fins publicitaires ciblées.

Article 1 – À propos de Swap-Swap

Ce site est géré par la ASBL Swap Swap, dont le siège social est situé à Galgenstraat 5, 2970 Schilde. Pour toutes les questions et remarques relatives à la Politique de confidentialité, vous pouvez contacter l’administrateur du site via l’adresse e-mail info@swap-swap.be.

Notre numéro d’enregistrement à la Banque-Carrefour des Entreprises est 0723.502.709.

Notre numéro de TVA est BE723.502.709.

Article 2 – Général

Swap-Swap traite les données personnelles et les données relatives au trafic des utilisateurs enregistrés dans le cadre de l’exercice de la société. Les données personnelles sont des informations attribuées à une personne physique, par exemple le nom et la date de naissance. Les données relatives au trafic sont des données qui sont nécessaires et générées par la communication via Internet, comme la date et l’heure et le destinataire d’un message.

Afin de créer un profil, un parent responsable doit s’enregistrer avec son nom et données de contact. Pour utiliser www.swap-swap.be, il faut que ce parent accepte les Conditions générales d’utilisation et la Politique de confidentialité. Tous les autres membres de la famille qui utilisent la plateforme doivent également accepter les Termes et conditions et la Politique de confidentialité.

Article 3 – Objectif du traitement des données personnelles et des données relatives au trafic

En tant qu’utilisateur enregistré sur www.swap-swap.be, vous donnez l’autorisation d’enregistrer vos données personnelles et/ou vos données relatives au trafic (pour plus de précision, voir ci-dessus) dans un fichier automatisé. Les données personnelles et/ou données relatives au trafic sont traitées, stockées et gérées en conformité avec la loi sur la vie privée en vigueur en Belgique (loi du 30 juillet 2018 portant mise en œuvre de l’AVG / GDPR et du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques).

Lorsque vous visitez notre site web, nous conservons :

 • votre adresse e-mail si vous nous la communiquez ou si vous vous enregistrez en tant qu’utilisateur
 • toutes les informations que vous avez fournies volontairement

Ces informations sont utilisées :

 • pour un usage interne afin de traiter votre paiement
 • pour une utilisation sur notre site web afin que d’autres utilisateurs enregistrés sur www.swap-swap.be puissent accéder aux données présentes sur votre profil
 • pour vous informer des messages laissés par d’autres utilisateurs via www.swap-swap.be et pour vous tenir au courant des activités de votre famille sur www.swap-swap.be
 • pour vous contacter ultérieurement afin de vous demander si vous avez organisé un échange via www.swap-swap.be et comment cela s’est déroulé
 • pour vous informer sur les activités de Swap-Swap

En outre, le traitement des données personnelles et des données relatives aux trafics par Swap-Swap a lieu dans le cadre des objectifs suivants :

 • gestion de l’infrastructure technique, c’est-à-dire la mise au point du site web en fonction de ses utilisateurs
 • répondre aux questions et aux plaintes éventuelles, et fournir des informations
 • examen des plaintes ou des soupçons quant à des abus ou encore à un usage non privé du site
 • amélioration des prestations de services de Swap-Swap envers ses utilisateurs
 • mise en conformité par rapport aux obligations légales

Article 4 – Contrôle des données personnelles et des données relatives au trafic

Afin de nous protéger contre les personnes qui abusent des services de Swap-Swap, nous analysons les activités et les messages sur le site par le biais de divers outils de surveillance aléatoire et/ou automatique. Swap-Swap s’assure également de l’authenticité du profil des utilisateurs.

Si des abus sont découverts au cours de ces contrôles ou sur indication d’autres utilisateurs, Swap-Swap peut prendre des mesures supplémentaires, comme mentionné dans les Conditions générales et la Politique de confidentialité (articles 5, 10 et 11).

Article 5 – Transmission à des tiers des données personnelles ou de données relatives au trafic

En dehors des obligations légales ou à moins que cela soit explicitement demandé par l’utilisateur, Swap-Swap ne fournit pas à des tiers des données personnelles et/ou des données relatives au trafic. Swap-Swap n’accepte pas de publicité sur son site. Les données personnelles ne seront donc pas non plus utilisées à des fins publicitaires ciblées.

Si Swap-Swap veut utiliser les informations ci-dessus à d’autres fins, il demandera au préalable votre consentement explicite. Les exigences de notification et d’autorisation préalable ne sont pas valables si Swap-Swap souhaite transmettre certaines données personnelles à la police fédérale ou à Child Focus suite à un comportement inapproprié sur le site. Swap-Swap peut aussi toujours accorder l’accès aux données personnelles et aux données relatives au trafic à la requête des autorités judiciaires et des services de police compétents.

Swap-Swap a mis en place les mesures de sécurité nécessaires pour empêcher la perte, l’utilisation abusive ou l’altération des informations recueillies sur le site.

Article 6 – Durée de conservation

À moins que vous ayez supprimé certaines données personnelles vous-même ou en contactant info@swap-swap.be, Swap-Swap conserve toutes les données personnelles et les données relatives au trafic pour une période maximale de 5 ans, à compter de la date à laquelle vous avez chargé les informations. Les données seront ensuite conservées de façon anonyme.

Les coordonnées sans liens vers les données personnelles seront conservées maximum 7 ans à compter de la date où vous avez chargé l’information. Ces données seront utilisées pour mettre au courant les utilisateurs de l’évolution de Swap-Swap. Il s’agit entre autres des données suivantes :

 • Adresse e-mail
 • Groupe linguistique
 • Âge et sexe

Article 7 – Cookies

Nous utilisons des cookies sur ce site. Un cookie est un petit fichier qui est envoyé par un serveur web et stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Ce fichier conserve la trace du site Internet visité et contient des données relatives à cette visite. Ces informations statistiques sont utilisées par Swap-Swap pour améliorer les services rendus aux utilisateurs. Les cookies sont également utilisés pour garantir la sécurité du site www.swap-swap.be.

Swap-Swap utilise les services de Google Analytics (www.google.com/analytics) et Mouseflow (eu.mouseflow.com) pour pouvoir analyser la manière dont les internautes interagissent avec son site web et améliorer sa conception. Google Analytics et Mouseflow utilisent des cookies pour enregistrer des informations sur l’utilisation du site web. Ces cookies ne permettent donc pas d’enregistrer des informations personnelles sur un utilisateur. Ces informations sont enregistrées sur les serveurs des sociétés mentionnées ci-dessus pour la durée nécessaire pour pouvoir les rapporter à Swap-Swap. Google Analytics et Mouseflow utilisent les adresses IP des utilisateurs de Swap-Swap pour la sécurité de leurs services et pour pouvoir rapporter sur la localisation des utilisateurs du site web (« géolocalisation sur base d’IP »). Google Analytics et Mouseflow ne communiquent pas les vraies adresses IP à Swap-Swap. La Politique de confidentialité de ces services peut être consultée sur https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr et https://mouseflow.com/privacy/.

Vous avez la possibilité de configurer votre navigateur afin de recevoir un message chaque fois qu’un cookie est créé. Vous pouvez également supprimer à tout moment les cookies de votre disque dur. Vous pouvez également désactiver les cookies dans votre navigateur, ce qui entraînera toutefois le dysfonctionnement de certaines parties de www.swap-swap.be.

Article 8 – Accès, modification et suppression des données personnelles

Un utilisateur enregistré peut à tout moment avoir accès à ses données personnelles et les corriger et/ou les supprimer. Si vous souhaitez accéder à ces informations ou les supprimer, vous pouvez nous contacter à l’adresse info@swap-swap.be.

Vous pouvez également à tout moment modifier ou supprimer vous-même vos données en vous connectant avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sur votre page de profil, puis en modifiant ou supprimant vos données. Vous devez vous adresser à info@swap-swap.be afin que celles-ci soient enlevées de la base de données de Swap-Swap. Attention, en supprimant le profil, vous n’avez plus accès aux services de www.swap-swap.be. Aucune copie de sauvegarde de votre profil n’est conservée.

Les responsables de Swap-Swap n’ont pas accès au mot de passe des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent eux-mêmes gérer leur mot de passe sur le site web www.swap-swap.be.

Article 9 – Mise à jour de cette déclaration de confidentialité

Swap-Swap mettra à jour cette déclaration de confidentialité dans certains cas, en fonction du changement des services ou de la législation sur la vie privée. Lorsque Swap-Swap modifie cette déclaration, la date de la dernière version sera adaptée en haut du document.

Article 10 – Comment nous contacter au sujet de notre Politique de confidentialité ?

Si vous souhaitez réagir à notre Politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter par courriel via info@swap-swap.be.