Version française

Algemene voorwaarden

Versie 1 oktober 2019

Download in pdf

Inleiding

Swap-Swap biedt een website aan die taaluitwisselingen tussen jongeren uit Franstalige en Nederlandstalige gezinnen mogelijk maakt. Swap-Swap doet dit door via haar website gezinnen met elkaar in contact te laten komen.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.swap-swap.be (“de website”) en de diensten van Swap-Swap, gelden de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Om een profiel aan te maken, is het nodig dat tenminste één van de ouders zich registreert als gebruiker. Om www.swap-swap.be te kunnen gebruiken is het nodig dat deze ouder akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid (zie www.swap-swap.be/privacy). Alle andere leden van het gezin die zich registreren moeten ook akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

Swap-Swap is géén bemiddelingsinstantie en heeft geen deel in de overeenkomst of het contract dat gebruikers van Swap-Swap met elkaar zouden overeenkomen. Swap-Swap accepteert ook geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gezinnen die gebruik maken van de website.

Over Swap-Swap

Deze website wordt beheerd door Swap Swap VZW, met maatschappelijke zetel te Galgenstraat 5, 2970 Schilde. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid kan je terecht bij de webmaster via het emailadres info@swap-swap.be.

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van ondernemingen is 0723.502.709.

Ons B.T.W.-nummer is BE723.502.709.

Artikel 1 – Inhoud

Swap-Swap heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de website met betrekking tot de kandidaten voor een taaluitwisseling is echter afkomstig van derden, namelijk de jongeren die aan een taaluitwisseling willen deelnemen en hun ouders. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Swap-Swap draagt voor de inhoud van de geplaatste profielen en/of de kwaliteit en gedragingen van de jongeren en de ouders geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 – Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze dienst, zult u ervoor zorg moeten dragen dat uw gegevens (waaronder uw e-mailadres en zover relevant uw naam adres, en leeftijd) volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u de persoon bent die u meedeelt te zijn.

De gegevens die u invult bij uw profiel komen op de website www.swap-swap.be te staan, zodat dit doorzoekbaar wordt voor alle andere geregistreerde gebruikers.

Uw gegevens zullen worden gebruikt om andere families ingeschreven op Swap-Swap in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Swap-Swap respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij de werking van Swap-Swap en het verbeteren van de dienstverlening aan de gebruikers van de website. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Swap-Swap levert wel informatie aan erkende rechtshandhavers. U machtigt Swap-Swap om uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van Swap-Swap reden is.

Het privacybeleid ten aanzien van de uw gegevens verbonden met de dienstverlening van Swap-Swap vindt u op www.swap-swap.be/privacy.

Artikel 3 – Intellectuele eigendomsrechten

Al het materiaal dat u op de website vindt, is door auteursrecht beschermd. Met materiaal bedoelen we onder meer de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, en foto’s.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het materiaal dat samenhangt met de dienst van Swap-Swap en die door Swap-Swap zijn gemaakt en geplaatst, berusten bij Swap-Swap en/of haar licentiegevers.

Als gebruiker blijft u zelf eigenaar van het materiaal dat u zelf maakt en op de website www.swap-swap.be plaatst. U kan het altijd zelf blijven gebruiken. Als u uw ervaringen deelt, blijft u ook eigenaar van het materiaal dat u Swap-Swap ter beschikking wilt stellen. Met uw toestemming maakt Swap-Swap het materiaal zichtbaar voor het publiek. Deze toestemming is, tenzij anders overeengekomen, onbeperkt in de tijd. Moest u het materiaal toch willen terugtrekken, zal Swap-Swap hieraan tegemoetkomen naar best kunnen en vermogen. Alles blijft uw eigendom.

Indien er auteurs-, handelsrechten of andere rechten in of door geplaatste profielen van andere gebruikers worden geschonden, dan is het aan de gedupeerde gebruiker om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De gebruiker vrijwaart Swap-Swap voor alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook, terzake.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Swap-Swap stelt zich tot doel om via haar website gezinnen bij elkaar te brengen zodat deze voor hun kinderen een partner kunnen vinden voor een taaluitwisseling. Swap-Swap is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij in wat de gezinnen met elkaar overeenkomen.

De website www.swap-swap.be is ontworpen met het oog op de veiligheid online van haar gebruikers, en in het bijzonder de kinderen. Swap-Swap beschermt de contactgegevens van gezinnen en jongeren tot op het moment dat deze zelf beslissen om ze vrij te geven aan een mogelijke kandidaat voor uitwisseling. De veiligheid wordt verder ingebouwd door een gemeenschappelijk account voor ouders en jongeren aan te bieden. De verantwoordelijkheid over het leggen van contact, de uiteindelijke selectie van een partner voor een uitwisseling en uitwisseling zelf ligt echter bij de ouders. Het is aan hen om het andere gezin te leren kennen of ontmoeten voor de uitwisseling plaats vindt en om duidelijke afspraken te maken. Het contact maken en onderhouden met een ander gezin is geheel op eigen risico en initiatief.

Swap-Swap is niet aansprakelijk voor (materiële en/of immateriële en/of gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste profielen of geselecteerde kandidaten. Mocht het zo zijn dat een gezin niet betrouwbaar blijkt of lijkt te zijn, dan vernemen wij dit natuurlijk wel graag van u. U kunt u dit melden via een e-mail naar info@swap-swap.be.

Swap-Swap biedt alleen de technische voorzieningen om het contact tot stand te laten komen. Swap-Swap is daarom niet verantwoordelijk als er binnen de contractperiode geen contact tot stand komt, of geen uitwisseling kan worden afgesproken.

Swap-Swap heeft de website met zorg samengesteld. Is er toch iets fout of onvolledig, dan zullen we proberen dit zo snel mogelijk recht te zetten. Swap-Swap is niet aansprakelijk.

Swap-Swap is niet aansprakelijk voor de onbevoegde verwerving van kennis door derden van persoonlijke gegevens van de gebruikers (bijvoorbeeld door een onbevoegde toegang van “hackers” tot de database).

Artikel 5 – Uitsluiting

Swap-Swap is bevoegd u (al dan niet tijdelijk) de toegang tot de website te ontzeggen wanneer u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden. Swap-Swap behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Swap-Swap behoudt zich het recht om uw gegevens uit haar database te verwijderen, zonder opgaaf van reden.

De gebruiker heeft bij uitsluiting geen recht op restitutie van aankopen.

De website is alleen bedoeld voor het contact tussen jongeren die aan een taaluitwisseling willen deelnemen en hun ouders. Vraag toestemming aan je ouders om de website te gebruiken indien je jonger dan 18 jaar bent.

Artikel 6 – Verwijzingen

De site bevat verwijzingen naar de websites van derden door middel van een hyperlink of banner. Swap-Swap heeft geen zeggenschap over deze websites en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Deze Algemene Voorwaarden gelden niet op de websites van derden. Het is wel mogelijk dat andere gebruiksvoorwaarden gelden.

Artikel 7 – Vrijwaring

U vrijwaart Swap-Swap volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met gebruikmaking van haar website en/of een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website.

Artikel 8 – Beveiliging

Swap-Swap spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. Swap-Swap kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan Swap-Swap niet garanderen dat het platform altijd en op elk moment van de dag bereikbaar is.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik platform

Swap-Swap wijst iedere aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het platform, af. Swap-Swap is nimmer aansprakelijk voor schade die samenhangt met het gebruik van www.swap-swap.be, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Swap-Swap. In dat geval is de aansprakelijkheid van Swap-Swap beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald aan Swap-Swap.

Artikel 10 – Niet-particulier gebruik

Niet-particulier gebruik van dit platform door organisaties zoals organisaties die uitwisselingen organiseren of gastgezinnen en studenten samenbrengen, taalleerkrachten of organisaties die activiteiten aanbieden rond taalverwerving en/of andere bedrijven en verenigingen is niet toegestaan.

Swap-Swap behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze bepaling (dit ter uitsluitende beoordeling door Swap-Swap) gebruikers te blokkeren met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker. De overtredende gebruiker heeft geen recht op restitutie van aankopen. Uw profiel wordt verwijderd en gebruikers waarmee u in contact bent gekomen worden indien Swap-Swap dit noodzakelijk acht geïnformeerd over de overtreding. Swap-Swap behoudt zich het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de gebruiker en van deze vergoeding te vorderen naar aanleiding van schade die is ontstaan als gevolg van de overtreding.

Indien u getuige bent van niet-particulier gebruik van www.swap-swap.be kunt u dit melden via info@swap-swap.be.

Artikel 11 – Misbruik

Onder ‘Misbruik’ verstaan wij: het versturen van berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en gebruikmaking van deze dienst op een wijze waarvoor de dienst niet bedoeld is. Daarnaast worden onwettige handelingen of klachten daarover samenhangend met of voortvloeiend uit het gebruik van deze dienst onder misbruik verstaan.

De gebruikers zijn voorts verplicht om persoonsgegevens en berichten van andere gebruikers vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van de betreffende persoon met derden te delen.

Swap-Swap behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze bepaling (dit ter uitsluitende beoordeling door Swap-Swap) gebruikers te blokkeren met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker. De overtredende gebruiker heeft geen recht op restitutie van aankopen. Uw profiel wordt verwijderd en gebruikers waarmee u in contact bent gekomen worden indien Swap-Swap dit noodzakelijk acht geïnformeerd over de overtreding. Swap-Swap behoudt zich het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de gebruiker en van deze vergoeding te vorderen naar aanleiding van schade die is ontstaan als gevolg van de overtreding.

Indien u getuige bent van misbruik van www.swap-swap.be kunt u dit melden via info@swap-swap.be.

Artikel 12 – Overmacht

Swap-Swap kan de tenuitvoerlegging van een verplichting krachtens deze overeenkomst opschorten als de verplichting niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een gebeurtenis waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze zich buiten de invloedssfeer van Swap-Swap bevindt en die niet redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Een dergelijke gebeurtenis kan onder andere bestaan uit staking, uitsluiting, telecommunicatiestoring, brand, diefstal, waterschade, sabotage of vandalisme.

Artikel 13 – Garantie

Swap-Swap kan niet garanderen dat de website altijd ononderbroken zal functioneren en vrij zal zijn van fouten en dat derde partijen haar systemen onrechtmatig zal gebruiken. De dienstverlening van Swap-Swap is beperkt tot het ter beschikking stellen van de website www.swap-swap.be. Hulp en advies voor het gebruik van de website door Swap-Swap vallen hier niet onder. Swap-Swap tracht echter berichten met vragen of klachten binnen de 5 werkdagen te behandelen. Swap-Swap biedt geen garantie voor het (tijdig) beantwoorden van berichten.

Artikel 14 – Klachten en wensen

Gebruikers van het platform zullen eventuele klachten en wensen schriftelijk bij Swap-Swap indienen.

Artikel 15 – Aanmelden en stopzetten

De overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement wordt aangegaan voor de duur van de bij betaling aangegeven contractperiode en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Opzegging is steeds mogelijk voor het einde van de geldende contractperiode. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de kosten van het abonnement voor de resterende dagen van de contractperiode. U kan uw profiel eenvoudig verwijderen uit de doorzoekbare database door in te loggen op uw account.

Als deel van de dienstverlening van Swap-Swap wordt u één of enkele keren gecontacteerd via e-mail om u de mogelijkheid te geven tot feedback. Dit kan ook na het aflopen van de contractperiode of na het vroegtijdig opzegging vanwege de gebruiker. Indien u deze e-mails niet wenst te ontvangen, moet u dit expliciet melden via info@swap-swap.be.

Artikel 16 – Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op het gebruik van de website www.swap-swap.be en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Conditions générales

Version 1 octobre 2019

Télécharger sous format pdf

Introduction

Swap-Swap propose un site Internet d’échanges linguistiques entre des jeunes issus de familles francophones et néerlandophones. Swap-Swap sert ainsi de plate-forme, en permettant aux familles d’entrer en contact les unes avec les autres via son site Internet.

Les Conditions générales suivantes et toutes les règles juridiques sont d’application pour l’accès et l’utilisation du site www.swap-swap.be (« le site Internet ») et pour les différents services de Swap-Swap.

Afin de créer un profil, il est nécessaire qu’au moins l’un des parents s’enregistre en tant qu’utilisateur. Pour utiliser www.swap-swap.be, il est nécessaire que ce parent donne son accord aux Conditions générales et à la Politique de confidentialité (voir www.swap-swap.be/privacy). Tous les autres membres de la famille qui s’inscrivent doivent aussi accepter ces Conditions générales et la Politique de confidentialité.

Swap-Swap n’est pas un organisme de médiation et n’est pas partie prenante dans les accords ou contrats conclus entre les utilisateurs du site. Swap-Swap n’est pas non plus responsable de la qualité des familles utilisant le site.

À propos de Swap-Swap

Ce site est géré par la ASBL Swap Swap, dont le siège social est situé à Galgenstraat 5, 2970 Schilde. Pour toutes les questions et remarques relatives aux conditions Générales ou à la Politique de confidentialité, vous pouvez contacter l’administrateur du site via l’adresse e-mail info@swap-swap.be.

Notre numéro d’enregistrement à la Banque-Carrefour des Entreprises est 0723.502.709.

Notre numéro de TVA est BE723.502.709.

Article 1 – Contenu

Swap-Swap a développé le contenu du site avec le plus grand soin. Toutes les informations présentes sur le site concernant les candidats à un échange linguistique proviennent de tiers, à savoir les jeunes qui veulent participer à un échange linguistique, ainsi que leurs parents. Ces tiers sont responsables de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces informations. Swap-Swap n’est pas responsable du contenu des profils insérés et/ou de la qualité et des comportements des jeunes et des parents.

Article 2 – Données

Si vous souhaitez utiliser ce service, vous devez vous assurer que vos données (notamment votre adresse e-mail, mais aussi vos nom, âge et adresse) sont complètes, exactes et mises à jour. Vous garantissez par ailleurs que vous êtes bien la personne correspondant aux données.

Les données que vous avez remplies sont affichées sur votre profil créé sur le site www.swap-swap.be, ce qui permet à tous les autres utilisateurs enregistrés de les consulter.

Vos données seront utilisées pour permettre à des familles tierces inscrites sur Swap-Swap de conclure un accord avec vous. Swap-Swap respecte la vie privée de chacun et n’utilisera donc pas les données à d’autres fins que celles du fonctionnement du site et de l’amélioration de la prestation de services par rapport aux utilisateurs du site. Les données ne seront pas mises à la disposition de tiers sans l’autorisation explicite de l’utilisateur. En acceptant ces Conditions générales, vous autoriser Swap-Swap à divulguer vos informations aux autorités judiciaires à leur demande. Vous autorisez Swap-Swap à divulguer vos données aux autorités judiciaires s’il y a, selon Swap-Swap, une raison de le faire.

Vous pouvez par ailleurs consulter la Politique de confidentialité à l’égard de vos données liées à la prestation de service de Swap-Swap en cliquant sur www.swap-swap.be/privacy.

Article 3 – Droits de propriété intellectuelle

Tout le matériel disponible sur le site est protégé par les droits d’auteur. Nous entendons par « matériel » notamment les textes, les images, la mise en forme, les bases de données et les photos.

Les droits de propriété intellectuelle relatifs au matériel associé, créé et publié par Swap-Swap, sont conservés par Swap-Swap et/ou ses donneurs de licence.

En tant qu’utilisateur, vous restez propriétaire du matériel que vous créez et publiez sur www.swap-swap.be. Vous pouvez toujours continuer à l’utiliser. Si vous partagez vos expériences, vous restez aussi propriétaire du matériel que vous mettez à disposition. Swap-Swap rend, sur autorisation de votre part, ce matériel visible au public. Sauf avis contraire, cette autorisation est illimitée dans le temps. Si vous voulez enlever le matériel, Swap-Swap interviendra pour un mieux. Tout reste votre propriété.

Si des profils publiés par d’autres utilisateurs violent les droits d’auteur, les droits commerciaux ou d’autres droits, c’est à l’utilisateur dupé d’entreprendre une action à l’encontre du(des) contrevenant(s). A cet égard, l’utilisateur dégage Swap-Swap de toute responsabilité, quelle qu’en soit la raison.

Article 4 – Responsabilité

L’objectif de Swap-Swap est de réunir des familles sur son site, afin qu’elles puissent trouver un partenaire pour leurs enfants dans le cadre d’un échange linguistique. Swap-Swap n’est pas un organisme de médiation et n’est jamais partie prenante dans les accords conclus entre les familles.

Le site www.swap-swap.be a été conçu tout en prenant en compte la sécurité en ligne de ses utilisateurs, et des jeunes en particulier. Swap-Swap protège les coordonnées des familles et des jeunes jusqu’au moment où ceux-ci décident de les transmettre à un candidat pour un échange linguistique. La sécurité est renforcée en proposant un compte commun entre les parents et les jeunes. Les parents gardent cependant la responsabilité au niveau de l’établissement du contact, de la sélection finale d’un partenaire pour l’échange et de l’échange lui-même. Il leur appartient d’apprendre à connaître ou de rencontrer l’autre famille, puis de conclure des accords clairs avant que l’échange n’ait lieu. C’est de sa propre initiative et à ses propres risques qu’une famille établit et maintient le contact avec une autre famille.

Swap-Swap n’est pas responsable des dommages (matériels et/ou immatériels et/ou indirects) résultant de profils publiés ou de candidats sélectionnés. Si une famille ne semble pas être fiable, nous serions évidemment heureux de l’apprendre. Vous pouvez nous le signaler par e-mail à info@swap-swap.be.

Swap-Swap ne propose que des dispositions techniques afin d’établir le contact entre les familles. Swap-Swap n’est donc pas responsable si aucun contact n’est établi durant la période de contrat, ou si aucun échange n’a pu être organisé.

Swap-Swap a élaboré le site avec soin. Si vous constatez une erreur ou un oubli, nous essaierons de remédier à la situation le plus rapidement possible.

Swap-Swap n’est pas responsable non plus si des tiers obtiennent de manière non autorisée les données personnelles des utilisateurs (par exemple via l’intrusion de « hackers » dans la base de données).

Article 5 – Exclusion

Swap-Swap est autorisé à vous refuser l’accès au site (temporairement ou non) lorsque vous ne respectez pas ces Conditions générales. Swap-Swap se réserve le droit de prendre, le cas échéant, des mesures légales contre vous et de demander une indemnisation.

Swap-Swap se réserve le droit de supprimer vos données de la base de données, sans en donner les raisons.

En cas d’exclusion, l’utilisateur n’a pas le droit à un remboursement des frais d’inscription.

Le site est seulement destiné à établir un contact entre des jeunes (et leurs parents) désirant participer à un échange linguistique. Demandez la permission à vos parents pour utiliser le site si vous avez moins de 18 ans.

Article 6 – Liens

Le site contient des liens vers des sites de tiers qui sont consultables en utilisant un lien hypertexte ou une bannière. Swap-Swap n’a aucun contrôle sur ces sites et n’est en aucun cas responsable du contenu de ces sites.

Les Conditions générales de www.swap-Swap.be ne sont pas applicables aux sites de tiers. Il est possible que d’autres conditions d’utilisation soient valables à ce niveau.

Article 7 – Sauvegarde

Vous garantissez Swap-Swap contre tout recours lié à l’utilisation du site et/ou à un accord conclu via l’utilisation du site, de votre part et de la part de tiers.

Article 8 – Sécurité

Swap-Swap met tout en œuvre pour sécuriser ses systèmes contre une utilisation non autorisée, et prend pour ce faire des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Swap-Swap ne peut toutefois pas garantir qu’une utilisation non autorisée ne se produira pas. Swap-Swap ne peut pas garantir par ailleurs que la plate-forme soit accessible à tout moment de la journée.

Article 9 – Responsabilité en matière d’utilisation de la plate-forme

Swap-Swap décline toute responsabilité pour tout dommage, direct et/ou indirect, causé de quelque manière que ce soit par l’utilisation de la plate-forme. Swap-Swap n’est pas responsable des dommages liés à l’utilisation de www.swap-swap.be, à moins que ces dommages ne soient le résultat d’une faute ou d’une négligence grave de Swap-Swap. Dans ce cas, la responsabilité de Swap-Swap est limitée au montant que l’utilisateur a payé à Swap-Swap.

Article 10 – Usage non privé

L’usage non privé de cette plate-forme n’est pas autorisé. Les personnes et organisations suivantes ne peuvent par exemple pas l’utiliser : organisateurs d’échanges linguistiques, organisateurs rassemblant des familles d’accueil et des étudiants, professeurs de langues et autres associations qui proposent des activités sur l’acquisition d’une langue.

En cas de violation de cette disposition (qui sera évalué au cas par cas), Swap-Swap se réserve le droit de bloquer les utilisateurs avec effet immédiat et sans avis préalable de l’utilisateur ni concertation avec lui. L’utilisateur fautif n’a pas droit à un remboursement de ses achats. Son profil sera supprimé et les utilisateurs avec qui il est entré en contact, seront informés de l’infraction si Swap-Swap juge que c’est nécessaire. Swap-Swap se réserve le droit d’entreprendre des démarches judiciaires contre l’utilisateur et de demander une indemnisation des dommages causés par l’infraction.

Si vous êtes témoin d’un usage non privé de www.swap-swap.be, vous pouvez le signaler via info@swap-swap.be.

Article 11 – Abus

Par « abus », nous entendons : l’envoi à d’autres utilisateurs de messages qui violent les droits de la vie privée, comme l’envoi de spam et d’informations commerciales non sollicitées ; l’envoi de commentaires blessants ou insultants ; la violation des droits de propriété intellectuelle ; la publication ou la reproduction de documents sans autorisation ; l’utilisation de ce service à d’autres fins que celles prévues dans ces Conditions générales. Par « abus » nous entendons également des actes illégaux ou des plaintes liées ou découlant de l’utilisation de ce service.

Les utilisateurs sont également tenus de traiter confidentiellement les données personnelles et les messages des autres utilisateurs, et de ne pas les partager avec des tiers sans le consentement de la personne concernée.

En cas de violation de cette disposition (ce qui sera évalué à la seule appréciation de Swap-Swap), Swap-Swap se réserve le droit de bloquer les utilisateurs avec effet immédiat et sans avis préalable de l’utilisateur ni concertation avec lui. L’utilisateur en infraction n’a pas droit à un remboursement de ses achats. Son profil sera supprimé et les utilisateurs avec qui il est entré en contact, seront informés de l’infraction si Swap-Swap le juge nécessaire. Swap-Swap se réserve le droit d’entreprendre des démarches judiciaires contre l’utilisateur et de demander des frais de dédommagement en raison des dommages causés par l’infraction.

Si vous êtes témoin d’un usage non privé de www.swap-swap.be, vous pouvez le signaler en contactant info@swap-swap.be.

Article 12 – Cas de force majeure

Swap-Swap peut suspendre l’exécution d’une obligation en vertu du présent accord, si l’obligation ne peut pas être effectuée en raison d’un événement indépendant de la volonté de Swap-Swap et qui ne pouvait pas être raisonnablement prévisible au moment où l’accord a été conclu, par exemple, les grèves totales ou partielles, un problème de télécommunications, les incendies, les vols, les dégâts des eaux, le sabotage ou le vandalisme.

Article 13 – Garantie

Swap-Swap ne peut pas garantir que le site fonctionnera toujours de manière ininterrompue, sera exempt d’erreurs ou que des tiers ne l’utiliseront pas illégalement. La prestation de service de Swap-Swap se limite à la mise à disposition du site www.swap-swap.be. L’aide et les conseils d’utilisation du site ne sont pas compris dans la prestation de service. Swap-Swap tente cependant de traiter les questions ou les plaintes dans les 5 jours ouvrables. Swap-Swap ne garantit pas le délai de réponse aux messages.

Article 14 – Plaintes et demandes

Les utilisateurs de la plate-forme soumettront leurs éventuelles plaintes et demandes par écrit à Swap-Swap.

Article 15 – Abonnement et annulation

L’accord et l’abonnement en résultant est conclu pour toute la durée du contrat indiquée dans le paiement et peut commencer au jour souhaité. L’annulation est encore possible avant la fin de la période contractuelle en cours. Dans ce cas, l’utilisateur n’a pas le droit à un remboursement du coût de l’abonnement pour les jours restants de la période du contrat. En vous connectant à votre compte, vous pouvez facilement supprimer votre profil de la base de données consultable.

Dans le cadre de sa prestation de service, Swap-Swap vous contactera une ou plusieurs fois par e-mail afin que vous puissiez donner votre feed-back. Cela peut aussi se produire après l’expiration de la période du contrat ou après la résiliation anticipée de l’utilisateur. Si vous souhaitez ne pas recevoir ces e-mails, vous devez le signaler explicitement en contactant info@swap-swap.be.

Article 16 – Loi et juridiction compétente

L’utilisation du site www.swap-swap.be et les Conditions générales sont régies exclusivement par le droit belge. Les litiges découlant des présentes Conditions générales seront soumis à la juridiction compétente en Belgique.